Regulamin darowizn

Jagodne, dn. 01.09.2023 r.

Regulamin przyjmowania darowizn dla Mazurskiego Banku Żywności Fundacja IC

§ 1

1. Mazurski Bank Żywności Fundacja IC z siedzibą w Jagodne, Jagodna 3 Jagodne, 12-200 Pisz (zwana dalej również „Fundacją”) może przyjmować darowizny od osób fizycznych, podmiotów prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych.

 1. Przyjmowanie darowizn ma charakter ciągły.
 2. Darowizn na rzecz Fundacji można dokonywać w formie wpłat środków finansowych oraz w postaci rzeczowej.
 3. Wszelkie wpłaty oraz dary rzeczowe są dobrowolne i stanowią darowiznę w rozumieniu art. 888 i nast. kodeksu cywilnego.
 4. Dokonane darowizny nie podlegają zwrotowi.

§ 2

 1. Wpłat darowizn w postaci środków pieniężnych można dokonać:
 • przelewem bankowym dokonanym na rachunek bankowy Fundacji tj. 79 9364 0000 2002 0039 7689 0001
 • poprzez płatności online Przelewy24 lub PayPal.
 1. Potwierdzeniem przyjęcia darowizny w postaci środków finansowych jest wydruk potwierdzenia przelewu.
 2. W przypadku dokonania darowizny poprzez przelew bankowy w tytule przelewu należy wpisać „darowizna na cele statutowe” lub nazwa: „Akcja {nazwa akcji celowej}” lub „Cele statutowe”.

§ 3

 1. Do odbioru darowizny w formie rzeczowej upoważnieni są członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy lub wolontariusze Fundacji.
 2. Chęć przekazania darowizny rzeczowej na rzecz Fundacji należy zgłosić pisemnie (również w formie wiadomości e-mail) lub telefonicznie zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi na stronie internetowej Fundacji (http://www.bankzywnosci.pisz.pl/kontakt/).
 3. Termin i miejsce przekazania darowizny, warunki transportu zostaną każdorazowo ustalone pomiędzy Fundacją a darczyńcą.
 4. Darczyńca jest zobowiązany do podania wartości przekazywanych rzeczy. Jeżeli darczyńca nie poda wartości ustala ją osoba upoważniona do odbioru darowizny.
 5. Przekazanie darowizny rzeczowej powinno zostać stwierdzone poprzez protokół przyjęcia darowizny rzeczowej.
 6. Potwierdzeniem przyjęcia darowizny rzeczowej jest protokół przyjęcia.

§ 4

 1. Dokonane darowizny zostaną przeznaczone na działalność statutową Fundacji.
 2. Fundacja może odmówić przyjęcia darowizny.

§ 5

 1. Administratorem danych osobowych jest: Mazurski Bank Żywności Fundacja IC, zwana dalej: „Administratorem”.
 2. Darczyńca może skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Jagodna 3 Jagodne, 12-200 Pisz, pisząc na adres e-mail: ksiegowosc@bankzywnosci.pisz.pl lub telefonując pod numer: +48 733 665 236.
 3. Darczyńca dokonując darowizny akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora danych.
 4. Darczyńca podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadcza, że są one zgodne z prawdą.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych darczyńcy jest zgoda, do udzielenia której dochodzi wskutek dokonania darowizny i dla przyjęcia której przetwarzanie danych darczyńcy jest niezbędne.
 6. Dane osobowe darczyńcy przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z przyjęciem i rozliczeniem rachunkowym darowizny.
 7. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe.
 8. Dane darczyńcy będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez niezbędny do przyjęcia i rozliczenia rachunkowego dokonanej darowizny.
 9. Administrator może przekazać dane darczyńcy firmie prowadzącej księgowość Fundacji.
 10. Darczyńca ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych darczyńcy przez Administratora, darczyńcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 6

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2023 r.
 2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Wszelkich zmian w Regulaminie może dokonać wyłącznie Zarząd Fundacji.