Informacje ogólne

Kim jesteśmy i nasza misja:

Mazurski Bank Żywności to fundacja non-profit o statusie Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Specjalizujemy się w pozyskiwaniu żywności i jej dystrybucji na rzecz potrzebujących mieszkańców Mazur. Ratujemy żywność przed zmarnowaniem, edukujemy w zakresie prawidłowego odżywiania i niemarnowania jedzenia oraz aktywizujemy społecznie i zawodowo. Działamy w porozumieniu z Bankiem Żywności w Olsztynie i Federacją Polskich Banków Żywności.

Swoją misję realizujemy przez:

  • Wyszukiwanie rezerw żywności produkowanej w nadmiarze
  • Pozyskiwanie żywności „niehandlowej” – czyli produktów o krótkim terminie przydatności, wadliwie opakowanych, których wartość odżywcza nie budzi zastrzeżeń
  • Magazynowanie pozyskanych produktów oraz racjonalne i szybkie przekazywanie ich na rzecz potrzebujących
  • Promowanie postaw przeciwdziałających utylizacji żywności lub jej marnowaniu
  • Edukowanie w zakresie racjonalnego odżywiania i zapobiegania marnowania żywności

Żywność pozyskujemy od:

  • Lokalnych i ogólnopolskich producentów żywności (firm spożywczych, rolników, sadowników, przetwórni)
  • Sieci handlowych, sklepów, marketów, hurtowni
  • Osób indywidualnych – podczas zbiórek żywności
  • Z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (To żywność współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym)
Wsparcie żywnościowe pozyskane przez Mazurski Bank Żywności trafia do organizacji i instytucji społecznych z całego subregionu: jadłodajni, domów pomocy społecznej, świetlic środowiskowych, domów dziecka, noclegowni, ośrodków pomocy społecznej, domów samotnej matki, ale również do szkół i innych placówek edukacyjno-wychowawczych. Pomagamy także rodzinom i osobom indywidualnym.

W naszych działaniach skupiamy się na edukowaniu żywnościowym. Uczymy, jak planować zakupy, by nie wyrzucać jedzenia i co zrobić z produktami zalegającymi w lodówce. Doradzamy, jak przygotowywać smaczne i zgodne z zasadami żywienia posiłki. W tym celu prowadzimy wiele warsztatów i szkoleń. Ich uczestnikami są nie tylko osoby dorosłe. Szkolimy też dzieci, aby od najmłodszych lat mogły wykształcić właściwe nawyki żywieniowe i unikały marnowania jedzenia.

Ważnym obszarem naszej działalności jest aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie i zawodowo. Prowadzimy szkolenia, warsztaty i długofalowe programy, dzięki którym ich uczestnicy mogą poprawić swój status społeczny. Organizujemy staże, zapewniamy fachową pomoc psychologiczną i doradczą, aby osoby korzystające z tych programów mogły powrócić na rynek pracy.

Wszystkie działania Mazurskiego Banku Żywności są finansowane z dotacji, darowizn i składek.