Statut i Sprawozdania
STATUT
Mazurskiego Banku Żywności Fundacja IC
z dnia 5 czerwca 2020 r. z późniejszymi zmianami.

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba.
§ 1. Fundacja nosi nazwę Mazurski Bank Żywności Fundacja IC, zwaną dalej Bankiem Żywności i została ustanowiona przez Marcina Kwiatkowskiego. Fundator jest osobą fizyczną, Fons Honorum Isthmus Christianus i laureatem oraz uczestnikiem międzynarodowych konkursów technicznych.

§ 2.
1. Bank Żywności działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej UDPPiW) oraz niniejszego statutu.
2. Rokiem obrotowym Banku Żywności jest rok kalendarzowy.

§ 3.
1. Bank Żywności posiada osobowość prawną. Bank Żywności jest powołany na czas nieokreślony.
2. Siedzibą Banku Żywności jest Jagodne, a terenem działania obszar kraju, w szczególności województwo warmińsko-mazurskie.

§ 4. Bank Żywności jest niezależną organizacją pozarządową, nie nastawioną na zysk, działającą głównie na polu pomocy społecznej.

§ 5. Bank Żywności może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z zachowaniem obowiązujących w tej mierze przepisów prawa polskiego oraz prawa obowiązującego na terenie działania.

§ 6. Ministrem nadzorującym z uwagi na te cele Banku Żywności jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej.

§ 7.1. Bank Żywności używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę. Bank Żywności może posługiwać się tłumaczeniem nazwy na inne języki, które zatwierdza Zarząd
2. Bank Żywności może nadawać tytuły honorowe oraz ustanawiać odznaki, medale i nagrody oraz przyznawać je osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla Banku Żywności. Decyzje w powyższych sprawach należą do Prezesa Zarządu.
§ 8. Bank Żywności może tworzyć oddziały w kraju.

Rozdział II
Cele i środki działania.

§ 9.1. Celem Banku Żywności jest:
1) pełnienie funkcji "banku żywności",
2) zmniejszanie obszarów niedożywienia i głodu, oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności;
3) przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz aktywizacja zawodowa;
4) integracja społeczna;
5) niesienie pomocy materialnej ludziom najuboższym, zagrożonym uzależnieniem lub uzależnionym od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych oraz ich rodzinom;
6) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i patologiom wśród dzieci i młodzieży;
7) promocja postaw życiowych opartych o wartości.
2. W razie wątpliwości, czy działania opisane w §10 mieszczą się w celach z §9 ust. 1, Statut należy tak wykładać, by traktować zadania opisane w §10 ust. 1 jako wyznaczające cele Banku Żywności obok celów opisany w §9 ust. 1.

§ 10.1. Cele Bank Żywności realizuje prowadząc statutową działalność pożytku publicznego, poprzez realizację działań w sferze zadań publicznych, o których jest mowa w art. 4 ust. 1 UDPPiW w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
4) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
5) działalności charytatywnej;
6) promocji i organizacji wolontariatu;
7) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej;
8) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
9) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
10) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
11) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
12) działalności wspomagającej rozwój i wdrażanie procesów technologicznych na rzecz niemarnowania żywności jak również z wykorzystanie areałów leśnych, rolniczych i akwenów wodnych ;
13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14) działalność oświatowo-edukacyjna i wychowawcza w zakresie wspierania, promocji i rozwoju kariery dzieci, młodzieży i dorosłych;
15) nauki;
16) wypoczynku dzieci i młodzieży;
17) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
18) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
19) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
20) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
21) ratownictwa i ochrony ludności;
22) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
23) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
24) działalności na rzecz pogłębionej integracji Europy środkowej tzw. Trójmorza i międzymorza oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami i kulturami Europy środkowej;
25) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
2. Bank Żywności realizuje swoje cele następującymi sposobami:
1) systematyczne pozyskiwanie i rozdawnictwo żywności oraz dystrybucja w tym za pośrednictwem innych podmiotów, w szczególności organizacji pozarządowych i kościelnych;
2) organizowanie akcji, kampanii informacyjnych, edukacyjnych, społecznych i humanitarnych, w tym w postaci zbiórek żywności;
3) wsparcie przedsiębiorców oraz MŚP instrumentami pomocy finansowej i projektowej, w tym pożyczkami;
4) organizowanie imprez publicznych takich jak zgromadzenia, festyny, koncerty, festiwale, konkursy, wystawy, targi;
5) organizacja spotkań, zajęć, ćwiczeń, szkoleń i warsztatów;
6) organizacja seminariów, konferencji, sympozjów, wykładów;
7) organizacja stypendiów, wymiany, wizyt studyjnych, stażów, praktyk, w tym o charakterze międzynarodowym;
8) działania i kampanie informacyjne lub promocyjne;
9) doradztwo, konsultacje, działalność opiniodawcza, w szczególności ws. rozwiązań dotyczących praktyk handlowych;
10) działalność rzecznicza;
11) budowanie partnerstw, klastrów i sieci różnych środowisk lub sektorów w Polsce i na świecie oraz ułatwianie nawiązywania kontaktów i współpracy;
12) prowadzeniu edukacji globalnej, rozwojowej i konsumenckiej dzieci i młodzieży oraz dorosłych;
13) działalność wydawnicza, w tym prasowa działalność wydawnicza;
14) działalność publicystyczna i dziennikarska, w tym prowadzenie portali, blogów, newsletterów;
15) organizacja monitoringów, badań naukowych, jak i badań rynku i opinii publicznej;
16) organizacja wycieczek, wyjazdów, półkolonii i kolonii;
17) organizacja akcji charytatywnych, w tym organizacja wsparcia materialnego lub finansowego.
3. W razie wątpliwości, czy sposoby realizacji celów opisane w §10 ust. 2 są wystarczająco adekwatne dla umożliwienia skutecznej realizacji zadań i działań określonych w §10 ust. 1, Statut należy tak wykładać, by traktować zadania opisane w §10 ust. 1 jako wyznaczające możliwe sposoby realizacji celów Banku Żywności, uzupełniająco wobec katalogu z §10 ust. 2.
4. Swoje cele Bank Żywności realizuje we współdziałaniu, na zasadach partnerstwa i otwartości z przedsiębiorcami, władzami samorządowymi i rządowymi, osobami prywatnymi, innymi organizacjami pozarządowymi i kościelnymi.
5. Zarząd Banku Żywności może podjąć uchwałę o prowadzeniu działań zgodnie z zewnętrznymi systemami jakości, standardami zarządzania, Kartą Banków Żywności lub zgodnie z postanowieniami Kart innych organizacji.
6. Bank Żywności prowadząc statutową działalność pożytku publicznego, może ją realizować w formie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego dla wszystkich celów i w zakresie wszystkich zadań jak i sposobów opisanych powyżej, zaś w formie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego dla wszystkich celów i w zakresie wszystkich zadań i sposobów opisanych powyżej, jak i w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 8 ust. 1 UDPPiW, z tym zastrzeżeniem, że przedmiotem działalności odpłatnej Bank Żywności nie może uczynić działań, które wchodziłyby w zakres przedmiotów działalności gospodarczej opisanych w §12 ust. 1 Statutu.
7. Zgodnie z art. 8 ust. 2 UDPPiW przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

Rozdział III
Majątek i dochody.

§ 11.
1. Majątek Banku Żywności stanowi jego fundusz założycielski w wysokości 3000 zł, a także inne środki finansowe, ruchomości, nieruchomości, dobra niematerialne przekazane przez Fundatora lub uzyskane w inny sposób w toku działalności.
2. Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 3 UDPPiW Bank Żywności nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na prowadzoną statutową działalność pożytku publicznego.
3. Przychody Banku Żywności mogą pochodzić z:
1) darowizn, spadków i zapisów;
2) grantów, dotacji lub subwencji;
3) zbiórek publicznych lub loterii fantowych;
4) odpłatnej działalności pożytku publicznego;
5) majątku Fundacji, w tym:
a) ze sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych;
b) z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania;
c) z tytułu udziałów w innych osobach prawnych.
6) działalności gospodarczej po podjęciu decyzji o jej rozpoczęciu zgodnie ze Statutem i zgłoszeniu Banku Żywności przez jej Zarząd do Rejestru Przedsiębiorców.
4. [Niewypłacalność] W przypadku gdy Zarząd stwierdził niewypłacalność Banku Żywności, stosując odpowiednio jako wyznaczniki niewypłacalności regulacje prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Ordynacji Podatkowej jak i prawa upadłościowego:
(1) kieruje niezwłocznie do Rady Nadzorczej i do Patrona informację o tym, w tym wyjaśnienia uzasadniające stwierdzenie niewypłacalności;
(2) w razie braku stwierdzenia niezasadności oceny w terminie 7 dni od skierowania informacji, Zarząd podejmuje decyzję o likwidacji Banku Żywności i wyznaczeniu likwidatora, czemu może sprzeciwić się Patron w terminie do 7 dni od informacji o decyzji Zarządu;
(3) sprzeciw Patrona oznacza wygaśnięcie mandatów wszystkich członków Zarządu i przejęcie funkcji jednoosobowego Zarządu przez osobę Patrona na czas nieoznaczony, stosując odpowiednio wszystkie pozostałe postanowienia Statutu. Przy czym Patron jest zobligowany korzystać z tej funkcji jedynie w okresie koniecznym dla wyboru nowego Zarządu lub przeprowadzenia likwidacji, jeśli Patron o niej zdecyduje;
powyższe postanowienie nie stosuje się w zakresie, w jakim Bank Żywności obowiązywać będzie prawo powszechnie obowiązujące, regulujące sytuację niewypłacalności osoby prawnej i powiązane z tym kwestie, a powyższe postanowienie byłoby z tymi regulacjami sprzeczne.

§ 12.1. Bank Żywności w celu realizacji celów statutowych może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie następujących PKD:
1) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z)
2) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)
3) Działalność śródlądowych agencji transportowych (PKD 52.29.B)
4) Wynajem i Zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
5) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (PKD 87.10.Z)
6) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 87.30.Z)
7) Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z)
2. Działalność gospodarcza pozostawać powinna działalnością dodatkową i pomocniczą względem działalności statutowej pożytku publicznego Banku Żywności.

§13.1. Nabywanie, zbywanie, obciążanie ruchomości i nieruchomości, środków finansowych i innych dóbr majątkowych, oraz przyjmowanie darowizn, spadków i innych środków majątkowych należy do uprawnień Zarządu.
2. Bank Żywności odpowiada za obciążenia całym majątkiem.

§14.1. Bank Żywności nie udziela pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków władz, pracowników oraz osobom z którymi członkowie, członkowie władz oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanej dalej „osobami bliskimi”.
2. Bank Żywności nie może przekazywać majątku na rzecz swoich członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, a w szczególności, jeżeli przekazanie to nastąpi bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Bank Żywności nie może wykorzystywać majątku na rzecz swoich członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika ze statutowego celu organizacji.
4. Statut Banku Żywności zabrania zakupu lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§15. W przypadku powołania Banku Żywności do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV
Władze
§16.1. Organami Banku Żywności są:
1) Rada Nadzorcza;
2) Zarząd;
3) Patron.
2. Funkcje w Radzie Nadzorczej pełni się społecznie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Żywności mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów, a członkowie Zarządu również wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
§17.1. Rada Nadzorcza stanowi organ nadzoru odrębny od Zarządu i nie podlegający w zakresie wykonywania nadzoru Zarządowi, przy czym członkowie Rady Nadzorczej:
1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
2. Rada Nadzorcza składa się z 3 - 9 członków.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje Patron na trzyletnią kadencję, przy czym do pierwszych członków Rady Nadzorczej stosuje się §23 Statutu. Członek Rady Nadzorczej może pełnić funkcję wiele kadencji.
4. Mandat w Radzie wygasa na skutek:
1) śmierci osoby fizycznej;
2) upływu kadencji, przy czym w razie braku wcześniejszego aktu powołania na dane miejsce w Radzie przez Patrona, mandat członka Rady wygasa najpóźniej do końca roku obrotowego Banku Żywności, w którym nastąpił upływ kadencji;
3) ustąpienie na własną prośbę;
4) odwołania i skreślenia decyzją Patrona z listy członków Rady wyłącznie wtedy gdy członek Rady:
a) nie uczestniczy w pracach Rady przez okres co najmniej 12 miesięcy;
b) uporczywie lub w rażący sposób działa na szkodę Banku Żywności lub niezgodnie ze Statutem lub celami Banku Żywności;
5.Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie przewodniczącego i jego zastępców.
6. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy :
1) nadzór nad działalnością Banku Żywności;
2) określenie kierunków działalności Banku Żywności i czuwanie nad prawidłową działalnością Zarządu;
3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, wybór Prezesa Zarządu, uchylanie uchwał Zarządu;
4) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu i wynagrodzeniu członków Zarządu, jak i ustalanie ich wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji i ewentualnej dodatkowej dla pełnienia funkcji formie umowy;
5) akceptowanie rocznego planu działalności Zarządu;
6) przyjmowanie rocznego sprawozdania Zarządu, zatwierdzanie sprawozdania finansowego i merytorycznego, oraz dokonywanie oceny działalności Zarządu;
7) powoływanie sekcji tematycznych i komisji problemowych, współpracujących z Rada przy realizacji celów Banku Żywności;
8) podejmowanie uchwał o połączeniu z innymi organizacjami lub stowarzyszeniu się w związkach krajowych i międzynarodowych, jak i utworzeniu lub przystąpieniu do innych osób prawnych;
7. Zwyczajne posiedzenie Rady Nadzorczej zwoływane jest przez Przewodniczącego Rady, nie rzadziej niż dwa razy w roku na wniosek Zarządu, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek członka Rady, w terminie nie późniejszym niż jeden miesiąc od momentu wpłynięcia wniosku w tej sprawie. Na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady można rozpatrywać tylko te sprawy, dla których zostało ono zwołane. Rada Nadzorcza może obradować na posiedzeniach, również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak i w trybie obiegowym. Posiedzenia Rady zwołać może Zarząd, lub każdy z członków Rady, wskazując cel posiedzenia i termin, jak i miejsce lub odpowiednio środki komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym, które mają być wykorzystane na posiedzeniu, kierując się ustaleniami Rady, jeśli były w tym zakresie podjęte.
8. Tryb działania Rady Nadzorczej określa uchwalony przez nią Regulamin, w szczególności może regulować zasady procedowania dyskusji, dokumentacji, jak i wykorzystania środków, o których mowa w ust.7.
9. Poddawać uchwały pod głosowanie Rady Nadzorczej może każdy jej członek, Zarząd lub Patron.

§ 18.1. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 9 osób, w tym Prezes Zarządu. Prezes Zarządu może wyznaczyć do dwóch wiceprezesów Zarządu, których zadaniem jest pełnić jego funkcję w okresie jego nieobecności, niemożności pełnienia funkcji lub wakatu na stanowisku.
2. Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odwołania lub innym wskazanym w uchwale o odwołaniu, ponadto do wygaśnięcia mandatu członka Zarządu stosuje się odpowiednio §17 ust. 4 pkt 1-3.
3. Rada Nadzorcza ma prawo odwoływania całego składu Zarządu lub każdego z jego członków, w każdym czasie.
4. Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą pracą Fundacji;
2) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
3) zarząd i nadzór nad majątkiem Banku Żywności;
4) podejmowanie działań w celu zabezpieczenia płynności finansowej i środków na działalność, w szczególności darowizn, spadków i zapisów, grantów, dotacji lub subwencji;
5) sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Banku Żywności, oraz sprawozdań ze swojej działalności dla Rady Nadzorczej;
6) uchwalanie regulaminów;
7) ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania;
8) powoływanie i likwidowanie Oddziałów Banku;
9) powoływanie i odwoływanie Dyrektorów Oddziałów Banku;
10) powoływanie Doradców Zarządu i Pełnomocników Zarządu do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Banku Żywności;
11) decydowanie o rozpoczęciu, zawieszeniu i zakończeniu działalności gospodarczej;
12) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej.
5. Zebranie Zarządu zwołuje się nie rzadziej niż raz na miesiąc. Zwołać może każdy z członków Zarządu. Do form obradowania Zarządu i zwoływania stosuje się odpowiednio postanowienia, dotyczące Rady Nadzorczej.
6. Zarząd pracuje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. Do regulaminu Zarządu stosuje się odpowiednio postanowienia o regulaminie Rady Nadzorczej.

§ 19.1. Wszystkie decyzje Rady Nadzorczej i Zarządu podejmowane są w drodze uchwały, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności powyżej połowy uprawnionych do głosowania, o ile Statut nie stanowi inaczej.
2. Głosowanie tajne przewodniczący posiedzenia Zarządu lub Rady zarządza w sprawach personalnych, a także w innych sprawach na wniosek co najmniej jednej osoby, biorącej udział w zebraniu z głosem stanowiącym.
3. Dopuszcza się możliwość organizowania posiedzeń Rady Nadzorczej i Zarządu za pośrednictwem środków komunikacji na odległość w czasie rzeczywistym. W czasie posiedzeń przez Internet za rzetelność dyskusji, prawo głosu i techniczną stronę połączeń odpowiada odpowiednio Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący w przypadku Rady i Prezes Zarządu lub w jego braku Członek Zarządu, który zwołała posiedzenie, dla Zarządu. Dopuszcza się też głosowanie w trybie obiegowym.
4. Obecności co najmniej ⅔ składu Rady Nadzorczej i podjęcia na posiedzeniu, wymagają uchwały w sprawach z §17 ust. 6 pkt 8 Statutu.

§ 20.1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Banku Żywności.
2. Bank Żywności reprezentować może każdy członek Zarządu we wszelkich sprawach, w tym składać oświadczenia w sprawach majątkowych, dokonywać czynności sądowych i pozasądowych oraz udzielać pełnomocnictw, z zastrzeżeniem pkt 1-2:
(1) wymaga się reprezentacji łącznej co najmniej 2 członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu w sprawach majątkowych o dającej się ustalić wartości wyższej niż 100.000 zł, oraz przy udzielaniu pełnomocnictw do reprezentacji w takich sprawach;
(2) oświadczenia składane Banku Żywności oraz doręczenia pism dla Banku Żywności mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu w każdej sprawie.

§ 21.1. Patron to jednoosobowy organ z kadencją na czas nieoznaczony. Pierwszym Patronem zostaje Fundator.
2. Patron podejmuje decyzje w formie Decyzji Patrona ogłaszanej innym organom Banku Żywności w ciągu 14 dni od jej wydania.
3. Patron wyznacza swojego następcę. Do wygaśnięcia mandatu Patrona stosuje się §17 ust. 4 pkt 1 i 3.
4. Patron dokonuje zmian Statutu Banku Żywności z własnej inicjatywy lub na wniosek, którejś z pozostałych władz Banku Żywności. Zmiana Statutu może dotyczyć celów Banku.
5. Patron może wchodzić w skład innych organów i struktur Banku Żywności.
6. Patron powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem związania granicami odwołania z §17 ust. 4 pkt 4.

Rozdział V
Rozwiązywanie Banku Żywności.

§22.1. Bank Żywności ulega likwidacji:
1) w razie nieosiągnięcia celów dla których został powołany lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku, w tym w przypadku niewypłacalności, o czym mowa w Rozdziale Statutu o majątku;
2) w przypadku braku Patrona przy jednoczesnym braku wyznaczenia następcy
3) na skutek Decyzji Patrona o likwidacji Banku Żywności.
2. O likwidacji decyduje Patron, powołując Likwidatorów Banku, a w przypadku jego braku Rada Nadzorcza, a w przypadku jej braku Zarząd, z zastrzeżeniem sytuacji niewypłacalności
3. Jeżeli w wyniku procesu likwidacji Banku Żywności pozostaną środki finansowe lub inne składniki majątku, powinny zostać one przekazane na cele działalności pożytku publicznego innym, wskazanym przez likwidatora, organizacjom pożytku publicznego, działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Banku Żywności.


"Tekst jednolity statutu ustalony Decyzją Patrona DP/3/2022 z dnia 21.09.2022r. ogłoszoną Radzie Nadzorczej i Zarządowi Banku w dniu 21.09.2022 r.
Podpis Patrona Marcin Kwiatkowski