Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)
Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż rozpoczyna się kolejny program wsparcia żywnościowego dla osób potrzebujących: Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego+.
Program realizowany jest w okresie 09.2023-11.2024. Dystrybucja artykułów spożywczych do osób potrzebujących planowana jest w okresie 06-11.2024.

Cel programu:
• przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz zapewnianie środków towarzyszących, wspierających ich włączenie społeczne. 

Zadania i działania realizowane w programie: 
• Organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych; 
• Racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPR oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym; 
• Przekazanie artykułów spożywczych osobom potrzebującym (ubogim, rodzinom wielodzietnym, osobom w kryzysie bezdomności, migrantom – zgodnie z art. 7 Ustawy i pomocy społecznej), zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
• Prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących, zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne; 
• Przeciwdziałanie marnowaniu żywności poprzez udostępnienie osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami Programu dodatkowej żywności pochodzącej z darowizn. 

Grupa docelowa:
Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 2.056,40 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1.590,00 PLN dla osoby w rodzinie. Pomoc mogą uzyskać osoby najbardziej potrzebujące, które otrzymały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przewidziane efekty i rezultaty:
zmniejszenie deprywacji materialnej osób najbardziej potrzebujących oraz ich włączenie społeczne poprzez realizację wspierających środków towarzyszących, takich jak: warsztaty edukacyjne oraz doradztwo indywidualne w zakresie dietetyki, prowadzenia gospodarstwa domowego oraz integracji społecznej.


W ramach FEPŻ 2021-2027 w roku kalendarzowym 2024 OPL Korpus Paramilitarny IC w Orzyszu współpracująca z Mazurskim Bankiem Żywności w Piszu wspiera osoby potrzebujące z województwa warmińsko – mazurskiego, na terenie powiatu piskiego w gminie Pisz, Biała Piska, Orzysz. Dodatkowo OPL Korpus Paramilitarny w Orzyszu wraz z Mazurskim Bankiem Żywności będzie realizował następujące, planowane działania towarzyszące wśród osób potrzebujących, wspierające ich włącznie społeczne:
• Cykle edukacyjne tematyczne: edukacji ekonomicznej, żywieniowo-dietetyczne, kulinarne, dotyczące praw konsumenta.
• Warsztaty edukacyjne z zakresu: niemarnowania żywności, prawidłowej segregacji odpadów, kulinarne, psychodietetyczne, gospodarowanie budżetem domowym.
• Działania o charakterze włączeniowo-integracyjnym (cykle).
• Dyżury konsultacyjne.
Więcej informacji o działalności Banków Żywności oraz sposobie realizacji programu na stronie internetowej www.fepz.bankizywnosci.pl  oraz w mediach społecznościowych.

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy  żywnościowej w ramach realizacji Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego+ proszone są o kontakt  z pracownikami:
• Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu, osobiście
• Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Piskiej, osobiście
• Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu, osobiście